Receptie - Ramada Apollo Amsterdam Centre
Standaard Kamer - Ramada Apollo Amsterdam Centre
Standaard kamer - Ramada Apollo Amsterdam Centre
Executive Kamer - Ramada Apollo Amsterdam Center
Executive kamer - Ramada Apollo Amsterdam Centre
Floor17 Rooftop Terrace
Panoramisch uitzicht - Ramada Apollo Amsterdam
Fitness - Ramada Apollo Amsterdam Centre
Receptie - Ramada Apollo Amsterdam Centre
Standaard Kamer - Ramada Apollo Amsterdam Centre
Standaard kamer - Ramada Apollo Amsterdam Centre
Executive Kamer - Ramada Apollo Amsterdam Center
Executive kamer - Ramada Apollo Amsterdam Centre
Floor17 Rooftop Terrace
Panoramisch uitzicht - Ramada Apollo Amsterdam
Fitness - Ramada Apollo Amsterdam Centre
prev
next

MVO-Verklaring

 • Dakterras op 85 meter hoogte
 • Snelste en gratis WiFi van Amsterdam
 • 300 overdekte parkeerplaatsen
 • Gratis shuttle vanaf Schiphol
 • GreenKey GOUD certificaat
 • WHG Hotel of the Year 2014
 • Best Hotel Netherlands – IHA 2015
 • Quiet Room® Label

 

Ramada Apollo Amsterdam voldoet of wil gaan voldoen aan de volgende afspraken:

 • Wij lev­eren een actieve bij­drage aan de ontwik­kel­ing van ons vak en de over­dracht van onze ken­nis aan anderen die het vak willen leren.
 • Wij informeren onze gas­ten en lever­anciers dat we maatschap­pelijk ver­ant­wo­ord onderne­men.
 • Wij maken transparante afspraken met gas­ten en lever­anciers over de kwaliteit van onze prod­uct en hoe we de kwaliteit bewaken.
 • Wij bepalen de sociale impact van onze dien­sten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals fraud­uleus han­de­len, intim­i­datie uit­buit­ing en kinder­ar­beid betreft. 
 • Wij bewaken zowel de con­tin­uïteit van onze onderne­m­ing als die van de werkne­mer en wij dra­gen zorg voor voorzienin­gen mochten we te maken kri­j­gen met ver­lies van inkom­sten.
 • Wij lev­eren vri­jwillig een bij­drage aan maatschap­pelijke doe­len door giften en spon­sor­ing en/of door vri­jwilliger­swerk.
 • Wij werken con­tinu aan het ver­min­deren van de milieube­last­ing en het ver­groten van het duurzame karak­ter van ons bedrijf.
 • Wij werken con­tinu aan het ver­beteren van ons eigen inkoop­pro­ces en richten ons met name op goed­eren en dien­sten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu– duurza­amheids– en/of soci­aal keurmerk.

Amsterdam, 10 november 2017

Erik-Jan Bausch

General Manager